Hoërskool Hopefield - Weskusskool van Keuse

~ HSH: Akademiese Prestasie ~

Weskusskool met die beste akademiese resultate - 100% slaagsyfer oor talle jare, uitstekende onderwysers en waar akademiese prestasie beloon word.

Taal         Wiskunde         Fisiese Wetenskappe         Lewenswetenskappe         Geografie         LO         Toerisme         RTT         Besigheidstudies         Rekeningkunde         IGO         Verbruikerstudie         Musiek

By Hopefield Hoerskool het 'n matriekslaagsyfer van 100% die norm geword.

Akademie: Klein klasse -> 100% Slaagsyfer

HSH is 'n uitblinkskool op akademiese gebied - een van die redes waarom Hoërskool Hopefield beskryf word as "die beste Weskusskool". Ons uitmuntende onderwysers en leerders het 'n akademiese standaard daargestel wat deurentyd presteer:

 • 100% matriekslaagsyfer in 2019 - al 96 slaag!
 • 98% het vrystelling om aan 'n tertiêre instansie te studeer

In 2019 het 80% van ons matrieks universiteitsvrystelling ontvang. 5 leerders het 'n gemiddelde A-simbool behaal en 17 leerders het B-gemiddeldes behaal. HSH het in 2019 weereens die Wes-Kaapse lys vir Top 20 Wiskunde-uitslae gehaal. 'n Fenominale prestasie is die feit dat HSH se Gr 12 Afrikaans Huistaal-uitslae die nasionale Top 20-lys gehaal het.

In 2018 het 79% van ons matrieks universiteitsvryselling ontvang; 4 leerders het A-gemiddeldes behaal en 15 leerders het B-gemiddeldes behaal. In 2017 het 77% van ons matrieks universiteitsvrystelling ontvang; 3 leerders het A-gemiddeldes behaal en 22 leerders het B-gemiddeldes behaal! In 2016 het 76% van ons 79 matrieks universiteitsvrystelling ontvang; 7 leerders het A-gemiddeldes behaal en 13 leerders B-gemiddeldes. In 2015 het 62% van ons 68 matrieks universiteitsvrystelling ontvang; 3 leerders het A-gemiddeldes behaal en 18 leerders B-gemiddeldes. In 2014 was HSH se universiteitsvrystelling 67% en een leerder het die Top 20 uit 49 000 Weskaapse leerlinge behaal!

Die 2019 Sistemiese Toetse in Wiskunde en Tale het getoon dat ons Graad 3 leerders 12% hoër, ons Graad 6 leerders 14% hoër, en ons Graad 9 leerders 20% hoër as die provinsiale gemiddeld gevaar het.

Ons relatief klein klasgroottes vorm deel van ons wenformule: ons Laerskoolklasse bevat gemiddeld 30 leerders per klas en ons Hoërskoolklasse bevat gewoonlik minder as 25 leerders per klas.

HSH-Vakkeuses

Alle Grade kan musiek en kuns by eksterne instansies neem; vir die meer senior grade tel dit as deel van amptelike vakpunte.

Graad R - 3 leerlinge ontvang onderrig in die grondslagfase voorgeskrewe vakke.

Graad 4 - 6 leerlinge ontvang onderrig in die intermediêre fase voorgeskrewe vakke.

Graad 7 - 9 leerlinge ontvang onderrig in die seniorfase voorgeskrewe vakke.

Graad 8 en 9 leerlinge ontvang ondderig in: Engels en Afrikaans (een as huistaal, die ander as addisionele taal), Lewensoriëntering, Wiskunde, Lewenswetenskappe, Sosiale wetenskappe, Ekonomiese Bedryfswetenskappe, Tegnologie en Kuns.

Graad 10-12 leerlinge kies een vak uit elkeen van die volgende 7 vakgroepe (AdMath, Visuele Kuns & Ontwerp kan as addisionele vakke by eksterne fasiliteite geneem word):

  • Afrikaans Huistaal
  • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
  • English Home Language
  • English First Additional Language
  • Wiskunde
  • Wiskundige Geletterdheid
  • Lewensoriëntering (verpligtend)
  • Fisiese Wetenskappe
  • Besigheidstudie
  • Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
  • Verbruikerstudie
  • Rekeningkunde
  • Musiek
  • Geografie
  • Ingenieursgrafika en -Ontwerp (IGO)
  • Lewenswetenskappe
  • Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
  • Toerisme
  • Musiek
HSH teiken 'n wye groep loopbane met die verskeidenheid van vakke wat gebied word op Seniorvlak.

HSH beveel sterk aan dat leerlinge aanlegtoetse ondergaan om hul vakkeuses te ondersteun. Ons skoolberader doen sekere toetse om leerders te help met loopbaankeuses; sy kan leerlinge ook verwys vir verdere toetse soos benodig. Terwyl voorligting nie haar primêre rol is nie, vorm dit wel deel van haar dienste.

HSH leerders word ondersteun om hulle bes te doen sodat hulle 'n beter kans staan om uiteindelik werk te kan verrig.
Hopefield Hoerskool leerlinge vaar uitstekend by the ESKOM Wetenskapsuitstalling elke jaar.

"ESKOM Expo" Prestasies

HSH blink uit by die jaarlikse ESKOM Expo vir jong wetenskaplikes.

Aangesien die Expo op projek- en navorsingsmetodes klem lê, moedig die Eskom Expo leerlinge aan om 'n probleem te identifiseer, inligting in te win en te analiseer, oplossings reg oor die wetenskaplike spektrum te vind en om dan hul bevindinge effektief te kommunikeer.

Dit bied leerders die geleentheid om hul wetenskaplike horisonne en kennis te verbreed.

HSH-leerders se akademiese veelsydigheid word verder verskerp deur hul deelname aan verskeie aktiwiteite op die gebied van kultuur, olimpiades, algemene kennis, redenaars en Eisteddfod.

2019 hoogtepunte: In 2019 het HSH-leerlinge met 24 medaljes weggestap: 4 brons, 10 silwer & 10 goud. Talja Smit se projek is aangewys as die beste deur 'n meisie. Talja en Nico Swanepoel het aan die Internasionale Ekspo in Boksburg deelgeneem waar albei skitterend presteer het. Nico het 'n brons medalje ontvang, terwyl Talja goud gekry het. Talja se projek is ook aangewys as die beste 'Earth Science' projek tydens die Internasionale Ekspo – voorwaar 'n skitterende prestasie!

Taal

Leerlinge kan Engels of Afrikaans as huistaal kies. Hulle kan so die nodige taalvaardighede aanleer en bemeester om in sosiale en werksituasies suksesvol te wees, sowel as om die Graad 12-kurrikulum baas te raak.

As 'n leerling Afrikaans of Engels as Eersta Addisionele Taal kies, is die aanname dat die kind nie noodwendig kennis van die taal het wanneer hulle skool toe gaan nie. Die eerste skooljare is dus daarop gemik om die basiese vermoeë om die taal te kan verstaan en praat, te ontwikkel. Verdere geletterdheid word op hierdie mondelinge fondament gebou, om uiteindelik so te verseker dat leerders op sosiale vlak in hierdie taal kan kommunikeer, en dit op akademiese vlak kan gebruik.

Wiskunde

Suiwer Wiskunde maak gebruik van simbole en notasies om numeriese, grafiese en geometriese verhoudings te omskryf. Mense neem fisiese en sosiale patrone waar, stel ondersoek in en verteenwoordig dan kwalitatiewe verhoudinge deur middel van wiskunde.

Wiskundige Geletterdheid neem in berekening dat nie all leerders wiskunde verder as matriek sal neem nie. Hierdie leerders ontwikkel steeds die nodige kennis om te kan redeneer, besluite te kan neem, probleme te kan oplos en hulpbronne effektief te kan bestuur.


HSH moedig leerlinge aan om 'n liefde te ontwikkel vir Wiskunde en Tale.
By Hopefield Hoerskool word die wetenskappe as baie belangrik geag.

Fisiese Wetenskap

Die studie van Fisiese Wetenskap behels die ondersoek van fisiese en chemiese verskynsels deur middel van wetenskaplike toepassing van modelle, teorieë en wette. Die doelwit is om gebeurtenisse in ons fisiese omgewing te kan verduidelik en voorspel.

Dit sluit Chemie en Fisika in.

Hierdie vak bevat 'n praktiese komponent wat eksperimente en spesiale projekte insluit.

Lewenswetenskappe

Die doel van Lewenswetenskappe is om lewendige organismes te bestudeer vanuit 'n molekulêre oogpunt. Dit bestudeer ook hul interaksie met mekaar en met hul omgewing.

Dit het voorheen bekend gestaan as Biologie.

Hierdie vak bevat 'n praktiese komponent wat eksperimente en spesiale projekte insluit.

Geografie

Geografie bestudeer die fisiese kenmerke van die aarde en sy atmosfeer, sowel as die interaksie tussen mense en hierdie kenmerke. Dit dek die impak en verspreiding van bevolkings, hulpbronne, politiese en ekonomiese aktiwiteite.

Lewensoriëntering (LO)

Lewensoriëntering omhul die studie van die self in verhouding met ander en die gemeenskap. Dit bekwaam leerders om die eise van die wêreld positief en met verantwoordelikheid te ontmoet. Dit sluit die studie van grondwetlike regte, verdraagsaamheid, die belangrikheid van diversiteit en respek vir ander in. LO bevat ook 'n fisiese fiksheidskomponent.

Toerisme

Toerisme berei 'n leerling voor vir 'n toekomstige loopbaan in die toerisme- of gasvryheidsbedryf.

HSH se akademiese standaarde is hoog in Geografie en in all senior vakke by HSH gebied.
Hopefield Hoerskool se Rekenaartoepassingstegnologie as 'n senior vak, word vir universiteitstoelating in berekening gebring sedert 2018.

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

RTT onderrig leerders in die hardeware, sagteware, fermware en die netwerke van rekenaarstelsels. Dit sluit ook onderrig in die pakette wat algemeen gebruik word (soos MS-Office) in, sowel as 'n bekendstelling aan rekenaarprogrammering en databasissisteme.

Besigheidstudies

Besigheidstudies neem besigheidsbeginsels, die teorie en praktyk van entrepreneursinisiatiewe, volhoubare ondernemings en ekonomiese groei in ag.

Rekeningkunde

Rekeningkunde fokus op die evaluering van werkverrigtinge, sowel as die verwerking en kommunikasie van finansiële inligting van ekonomiese entiteite. Dit kweek dissipline, etiek en verantwoordelikheid. Dit sluit die samestelling, analise en interpretasie van finansiële state en bestuursverlae in.

Ingenieursgrafika en -Ontwerp (IGO)

Ingenieursgrafika en -Ontwerp bied 'n kommunikasie- en bestuursinstrument wat diegene wat artefakte, geboue en stelsels ontwerp, met diegene wat dit moet bou, verbind. Dit word gebruik om idees vas te vang en te ontwikkel in die ontwerpfase, wat dan as gids dien in die vervaardigingsfase.

Dit het voorheen as Tegniese Tekeninge bekend gestaan.

Verbruikerstudie

Verbruikerstudie fokus daarop om leerlinge voor te berei om verantwoordelike keuses te maak aangaande kos, klere, behuising, meubels en huishoudelike toerusting. Dit lê klem op die optimale en volhoubare benutting van hulpbronne om algehele menslike welstand te verbeter, siende dat ons afhanklik is van ons omgewing. Dit sluit die praktiese komponent van huishoudkunde (kook en bak) in.

Musiek

HSH het 'n sterk band met musiek - lees meer hieroor by HSH se musiekaanbiedinge en prestasies.